پیشینه فعالیت‌های ما

شرکت امیر مدیسا پوش دارای تجربیات زیادی درزمینه همکاری با مراکز تجاری است که در زیر به‌ اختصار به آن‌ها اشاره خواهد شد.

حضور در مرکز خرید میلاد نور (شهرک غرب) از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۴

حضور در مجتمع تجاری تیراژه از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵

حضور در مرکز خرید ارم (شهرک غرب) از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶

حضور در مرکز خرید ارگ تجریش با برند پیرکاردین از سال ۱۳۹۴ تاکنون

حضور در مجتمع تجاری الماس از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۹

حضور در خیابا ن پاسداران از سال ۱۳۹۴ تاکنون

حضور در مرکز خرید گالریا (ولنجک) از سال ۱۳۹۶ تاکنون

حضور در بازار بزرگ ایرانمال از سال ۱۳۹۸ تاکنون (آقایان)

حضور در بازار بزرگ ایرانمال (بانوان) از سال ۱۴۰۰

حضور در مرکز خرید اکسین آمل از سال ۱۳۹۷

حضور در مجتمع تجاری سیمرغ (محمودآباد) (آقایان) از سال ۱۳۹۸ تاکنون

حضور در مجتمع تجاری سیمرغ (محمودآباد) (بانوان) از سال ۱۳۹۸ تاکنون

حضور در مرکز تجاری پانوراما (کلارآباد) (آقایان) از سال ۱۳۹۹ تاکنون

حضور در مرکز تجاری پانوراما (کلارآباد) (بانوان) از سال ۱۳۹۹ تاکنون

حضور در مجتمع تجاری اطلس مال از سال ۱۴۰۰

حضور در مرکز خرید یوتوپیا (خیابان فرشته) از سال ۱۴۰۰

حضور در مشهد مقدس از سال ۱۳۹۹ تاکنون