فرایند بازگشت و عودت کالا چگونه است ؟

1. ورود به این لینک جهت ثبت بازگشت کالا .

2. با شرکت پیکی که با شماره مرجع سفارش داده اید به شعبه باربری تحویل داده می شود. برای کلیه محموله های انجام شده با شرکت های باربری طرف قرارداد ما، هزینه باربری متعلق به شرکت ما است.

3. در صورتی که کالای مرجوعی شما با شرایط بازگشت مطابقت داشته باشد، ظرف مدت 7 روز کاری به کارت اعتباری که در سفارش استفاده کرده اید، بازپرداخت می شود.