“به محض عضویت کاربران محترم در باشگاه مشتریان پیرکاردین، کارت Black صادر می شود که دارای ۵٠ هزار تومان شارژ اولیه می باشد.”